Pointner Rudolf (1907 - 1991)

6307
Pointner Rudolf (1907 - 1991)
6093
Pointner Rudolf (1907 - 1991)
o.T
6309
Pointner Rudolf (1907 - 1991)