Palda Karl Glasfabrikation / Haida Böhmen

6227
Palda Karl Glasfabrikation / Haida Böhmen