Koppitz Rudolf (1884 - 1936)

6078
Koppitz Rudolf (1884 - 1936)